​Forretningsorden for bestyrelsen for Anholt Skole og Børnehave

§1 Skolebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter og hvis det er muligt 2 suppleanter. Med en fordeling, om muligt, 3 forældrerepræsentanter fra Skole og 2 forældrerepræsentanter fra Børnehaven. Forældrerepræsentanterne fra Skolen er valgt for en 4 års periode, mens forældrerepræsentanterne fra Børnehaven er valgt for en 2 års periode. Grunden til at forældrerepræsentanterne for Børnehaven er valgt for en 2 års periode er, at det skal sikres, at der altid er forældrerepræsentanter repræsenteret i Skolebestyrelsen.

Blandt medarbejderne i Skole og Børnehaven vælges en repræsentant fra Skole og en fra Børnehaven. De vælges for en 1 års periode og valget finder sted når skoleåret starter.

Blandt alle eleverne vælges der 2 elevrepræsentanter for en 1 års periode og valget finder sted i starten af skoleåret. Det er kun elever fra 5 til 9 klasse, der kan vælges som elevrepræsentanter. Desuden medvirker souschef og skoleleder og de er bestyrelsens sekretær og drager omsorg for at bestyrelsens protokol føres under møderne. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i dele af mødet, der måtte omhandle personsager.

§2 Inden første skolebestyrelses møde vælges ved bundet flertalsvalg, blandt forældrerepræsentanterne, en formand og en næstformand af forældrerepræsentanterne. Valget gælder i 2 år. Der foretages valg til det kommende skoleår hvert andet år i juni måned. Hvis formanden udtræder af skolebestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder næstformanden som formand.

§ 3. Der afholdes 10 årlige møder – normalt med et møde om måneden.

Der kan holdes ekstramøde når det ønskes af formanden eller når en tredjedel af skolebestyrelsens medlemmer ønsker det.

Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

Stk. 3. Møderne i skolebestyrelsen fastsættes på 1. møde i august for hele skoleåret.

Stk. 4. Møderne finder sted en hverdagsaften.

Stk. 5. Møderne ledes af formanden og evt. med skiftende ordstyrere, der vælges på det pågældende møde.

Stk. 6. Møderne kan afholdes som temamøder, hvor der kun behandles ét emne.

§ 4. Møderne

Stk. 2. Formanden udarbejder en dagsorden for møderne i fællesskab med skolelederen. Senest 4 dage inden mødet, udsendes dagsorden af formanden med evt. bilag til medlemmerne. Større bilag udsendes ikke med dagsorden, men ligger til gennemlæsning på skolen. I dagsordenen orienteres om hvilke bilag det drejer sig om.

Stk. 3. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det sendes til formanden og skolelederen senest onsdag kl. 12.00 i ugen før mødet afholdes.

Stk. 4. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel end 4 dage. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de

sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 5. Kun formanden kan beslutte at aflyse et møde.

Stk. 6. Hvis formanden er forhindret i at deltage i et møde, træder næstformanden til som mødeleder og næstformandens stemme vil da blive udslagsgivende i tilfælde af en afstemning.

§ 5. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er et flertal af forældrerepræsentanter til stede.

Stk. 2. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, skal der så vidt muligt indkaldes en suppleant

Stk. 3. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i mødet, skal afbud sendes til formanden.

§ 6. Medlemmerne kan kun deltage i skolebestyrelsens afstemninger, når de er personligt

til stede under disse.

§ 7. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 8. Skolens leder eller dennes stedfortræder fører under møderne skolebestyrelsens

protokol. Der føres en protokol over skolebestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives til næstkommende møde.

Stk. 2. Beslutningsprotokollen udsendes til godkendelse efter hvert møde til bestyrelsen og medlemmerne kan komme med tilføjelser, rettelser og kommentarer senest fredag efter mødet. Herefter offentliggøres beslutningsprotokollen på skolens hjemmeside.

Stk. 3. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt

skolebestyrelsens udtalelser og beslutninger. Skoleledelsen vil i forbindelse med

spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne tilføje protokollen sin opfattelse.

§ 9. Skolebestyrelsens formand afgiver en årlig beretning. Årsberetningen præsenteres til grillaften før sommerferien.

§10 Det skal tilstræbes, at møderne afholdes i god ro og orden.

§11 Forretningsorden kan ændres, når der er et flertal i bestyrelsen der ønsker det.

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Anholt skole og børnehave

Ørkenvej 1, 8592 Anholt

Klik her for rutevejledning

Kontaktoplysninger

Skole: 89 59 28 60

Børnehave: 89 59 28 63