Den fleksible Skole

Den fleksible Skole

Børn er, ligesom andre mennesker forskellige. Dette er udgangspunktet. De er forskellige på grund af arv og miljø. De medfødte anlæg og evner er forskellige, og børnene medbringer forskelligt fra deres hjem og opdragelse.

Derfor lærer de også forskelligt. Nogle børne er parate til at lære bestemte ting på et tidligere tidspunkt end andre. Nogle er interesserede i ét, andre i noget andet. Nogle kan i det hele taget lære noget, som andre ikke kan. Nogle kan bedre lære det samme på én måde, andre kan bedre lære det på en anden måde. Nogle lærer bedst i grupper, andre arbejder helst på egen hånd. Og for den enkelte kan det være forskelligt, hvad der bedst læres på hvilken måde.

20

De fysiske rammer

Børnehave og Skole har nu i ti år fungeret under samme tag, og med en overlapning af personalet således at lærere har undervist børnehavens ældste gruppe pg pædagoger har undervist i skolens yngste klasser. Udgangspunktet har været, at afstemme kompetencer i forhold til den disciplin der undervises i.

Overgangen fra børnehave til skole er tilpasset det enkelte barn og ikke en rigid lovgivning. Det sker i et tæt samarbejde mellem forældrene, pædagogerne og lærerne. For eksempel kan en elev starte i børnehaveklassen med et lavere timetal end en anden elev, og så optrappe i løbet af året. Det kan også være at udsætte skolestarten et halvt år.

Både skolens og børnehavens lokaler er til rådighed for alle børnene. Det betyder, at vi kan arbejde med mange grupper og fagdiscipliner samtidigt. Hertil kommer adgang til skov, strand og ørken.

1324375608_resized

Hvilke børn rummer vi?

Anholt Skole og Børnehave er øens eneste undervisningstilbud, og der er ingen muligheder for at deltage i dagtilbud på fastlandet. Vi skal derfor rumme alle elever med eller uden handicap af enhver art.

Undervisningsmetoder

Til grund for al undervisning ligger principperne for undervisningsdifferentiering.

Den almene definition er:

“Et princip for undervisning, der bygger på samarbejde. Her indgår elevernes forskellige forudsætninger, potentialer og motiver med henblik på at nå såvel almene som specielle mål (fælles mål)”

Kort fortalt drejer undervisningsdifferentiering sig om, at undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs forudsætninger; det vil sige: Hvad kan eleven allerede. Potentialer: hvad er eleven i stand til at lære. Interesser: hvad er eleven motiveret til at lære, og læringsstil: hvordan lærer eleven. Perspektivet for hvad der skal læres er det ministerielle krav om fælles mål.

På denne baggrund udarbejdes en læreplan for den enkelte elev og elevens medbestemmelse, men selve gennemførelsen af undervisningen er et kollektivt anliggende. Det er pararbejdet, gruppearbejdet eller klasseundervisningen, der udgør mødet mellem det, der skal læres, og den der skal lære. Selve læringen, sker på det individuelle plan. Læreren kan ikke lære for eleven, men hun kan skabe betingelser herfor. Derfor! Lader vi eleverne arbejde selv. Øvelse gør mester!

IMG_0279

Teori

Den teoretiske baggrund tager sit udgangspunkt i Deweys learning by doing, Vygotskys teori om den nærmeste læringszone, Gardners teori om de mange intelligenser Bjørgens princip (m)ansar for egen læring, hvor vi har afstemt princippet i forhold til folkeskoleniveau ved at indføre med-ansvar. Evaluering sker efter den formative metode.

Det forstår vi ved den fleksible skole

Den fleksible skole er en skole hvor skolestart til passes den enkelte elv, og hvor undervisningen tilrettelægges ud fra principperne for undervisningsdifferentiering og gennemføres i et tæt samarbejde mellem lærer/pædagog – elev og elev – elev/elever, og hvor delmål og mål opstilles ud fra elevens selvevaluering i kombination med lærerens/pædagogens evaluering af den enkelte elevs faglige og personlige udvikling.

Skype